Често Задавани Въпроси

FAQ / Какъв е процеса за извършване на тестове за натоварване?

Често Задавани Въпроси

Какъв е процеса за извършване на тестове за натоварване?

1. Планиране

•  За да е успешен един тест, трябва възложителя предварително да дефинира целите. Целите в началото на разработка на приложението може да са по-общи и в последствие да се разпишат подробно. Пример за концептуална цел е „Резултатите от търсенето трябва да се визуализират за разумен интервал от време“; Пример за детайлна цел „Времето за търсене трябва да отнема по-малко от 8 сек при натоварване с 500 потребителя“

2. Анализ на системата:

•  Tрябва да се запознаете с тестваната ситема за да изберете 1-3 бизнес процеса които да възпроизветете в сценарий за натоварване. За целта може да изберете много критични процеси, или процеси които натоварват системата

•  Подготовка на валидни входни данни. Теста трябва да се захрани с данни. Важно е също да вземете предвид заложени ограничения, като потребител може да е влезнал само от една конзола, използвани данни вече са невалидни

•  Опознаване на инфраструктурата за да знаете кои елементи и кои метрики да наблюдавате.

3. Пресъздаване на скриптове

•  Запис на бизнес процес

•  Изпълнение на записаният скрипт, за да сте сигурни че всички стъпки се изпълняват правилно

•  Добавяне на маркери за измерване на времена между важни стъпки

•  Добавяне на проверки

•  Заменяне на стойности с параметри с цел по голяма гъвкавост на теста.

4. Създаване на сценарий: сценария включва 4 основни компонента

•  Скриптове пресъздаващи избраните бизнес процеси

•  Различни настройки за изпълнение период и стъпка на нарастване на броя потребители по групи бизнес процеси, времетраене за натоварването…

•  Генератори на натоварване - Компютри от които ще се симулират бизнес процесите.

•  Инфраструктурни монитори

5. Изпълнение на сценария:

•  Пробно изпълнение – тест симулиращ 4-5 потребителя за изпробване че скриптовете могат да се изпълнят от компютрите които ще бъдат използвани за генератори на натоварване. Проверка на входните данни

•  Тест с 20% от натоварването – за идентифициране на най бавните на транзакции

•  Натоварване отговарящо на зададените цели

•  100%++ - натоварване за да се провери предела на издръжливост на системата

6. Анализ на резултатите:

•  Резултатите се анализират с специален модул, в който могат да се наслагват резултати, да се сравняват с предишни такива

•  Резултатите е добре да се анализират с помощта на специалисти инфраструктура, бази данни.